Autorizarea societăţilor

1. Condiţii privind înscrierea societăţilor de expertiză contabilă şi contabilitate:

Pentru înscrierea unei societăţii de profil în Tabloul CECCAR este necesară respectarea următoarelor condiţii prevăzute de art. 9 din O.G. 65/1994, republicată şi de Normele deontologice nr. 3334/17.03.2003, referitoare la membrii Corpului – persoane juridice, respectiv:

– societatea să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil şi/sau de contabil autorizat;

– majoritatea acţionarilor sau asociatilor să fie experţi contabili/contabili autorizaţi şi să detină majoritatea actiunilor sau a părtilor sociale (minim 51% din capitalul social) şi totodată consiliul de administratie al societăţii comerciale să fie ales, în majoritate, dintre acţionarii sau asociaţii membri ai Corpului;

– acţiunile să fie nominative şi orice nou asociat sau acţionar să fie admis de adunarea generală;

– obiectul de activitate al unei societati de expertiză contabilă poate să cuprindă pe lângă clasa CAEN 6920 – “Activităţi de contabilitate şi audit financiar consultanţă în domeniul fiscal” şi activitati din clasele CAEN, potrivit celor menţionate în Anexă.

2. Conţinutul dosarului de înscriere:

Dosarul de înscriere al unei societăţi de expertiză contabilă/contabilitate trebuie să cuprindă, pe lângă documentele emise de filiala de domiciliu, următoarele:

– actele societatii (certificatul de înregistrare, actul constitutiv, certificatul constatator, încheierea Directorului Oficiul Registrului Comerţului/rezoluţia);

– declaratia pe proprie raspundere, cererea de inscriere, declaratia privind functionarea societatii de expertiza contabila/contabilitate si fisa pentru societati comerciale completate de reprezentantul legal al societatii (formulare standard, anexate)

– dovada achitării taxei de înscriere în Tabloul Corpului a societăţii;

– copie de pe carnetul de membru CECCAR al reprezentantului legal.

 

 

 Va comunicam Decizia nr. 03/95/2009 a Biroului Permanent al CS CECCAR privind incadrarea activitatilor desfasurate de expertii contabili si contabili autorizati in clasele CAEN : 6920 principal ; 7022; 8299; 6810; 6820; 7490; 7830; 7820; 8211; 8219; 8559; 6209; 5829; 6201; 6202; 6311; 7320; 6420; 6619; 6621.

 
Astfel expertii contabili, membrii activi la infiintarea societatii de expertiza pot include toate codurile CAEN prezentate mai sus 
 
Contabilii autorizati membrii activi pot infiinta societati de contabilitate al carui administratori vor fi,  dar codurile CAEN agreate de CECCAR sunt : 6920 principal, secundare/optional  8211; 8219 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009