Examen aptitudini sesiune extraordinară 28 – 30 mai 2021

INSTRUCŢIUNI

privind modul de organizare si desfăşurare a examenului de aptitudini sesiunea ordinară, mai 2021

 

Examenul de aptitudini, sesiunea ordinară, va fi organizat de CECCAR în centrele de examen stabilite pentru sesiunea mai 2021.

Pentru buna organizare şi desfăşurare a sesiunii examenului de aptitudini vă transmitem următoarele Instrucţiuni:

 1. Sesiunea examenul de aptitudini se organizează în zilele de 28, 29 și 30 mai 2021 în centrele de examen aprobate pentru această sesiune de
 2. Odată cu afişarea repartizării candidaţilor pe săli de examen, fiecare centru de examen va avea în vedere postarea regulilor privind derularea examenului, după cum urmează: Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou fără posibilitatea de stocare a datelor.

De asemenea, în sala de examen va fi afişat un anunţ cu regulile de examen, precum şi cu privire la faptul că: de la intrarea în sală a candidaţilor până la predarea lucrărilor este realizată înregistrarea audio-video a examenului.

Responsabilii si supraveghetorii desemnaţi în sălile de examen au obligaţia informării candidaţilor cu privire la regulile de examen. Eventuale abateri de la aceste reguli, ca de altfel şi discuţiile în timpul examenului între candidaţi, duce la părăsirea sălii de examinare a celui în cauză, predarea lucrării în acel moment şi consemnarea faptei de către responsabilul de sală. Examenul este individual.

 1. Desfasurarea probelor de examen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidat categoria Expert contabil

Ziua de organizare a

probelor de examen

Pondere în nota finala a

probei %

Corespondentul disciplinelor de examen cu

disciplinele studiate în anii de stagiu

Vineri – 28 mai 2021, Proba 1
 

 

14.00-17.00

(3 ore)

 

 

Contabilitate

 

 

90%

Contabilitate şi raportare financiară, Contabilitate managerială

Standarde Financiare de Raportare Financiara Contabilitatea altor tipuri de entitati Contabilitatea operațiunilor de fuziune,

divizare, dizolvare si lichidare

Etica 10% Etica anul I, II, III
Sâmbătă – 29 mai 2021, Proba 2
 

10.00-13.00

(3 ore)

Fiscalitate 80% Fiscalitate

Fiscalitate avansată

Drept 10% Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Expertiză contabilă 10% Expertiză contabilă
Duminică – 30 mai 2021, Proba 3
 

 

10.00 - 13.00

(3 ore)

 

Control intern, audit și asigurare

 

40%

Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe

Guvernanţa corporativă, managementul

riscurilor si control intern

Management, analiză și evaluarea

afacerii

 

60%

Finanţe şi management financiar Managementul performanţei

Evaluarea afacerii/întreprinderii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidat categoria Contabil autorizat

Ziua de organizare a

probelor de examen

Pondere in nota finala a

probei %

Corespondentul disciplinelor de examen cu

disciplinele studiate în anii de stagiu

Vineri – 28 mai 2021, Proba 1
 

 

14.00 – 17.00

(3 ore)

 

 

Contabilitate

 

 

90%

Contabilitate şi raportare financiară, Contabilitate managerială Contabilitatea altor tipuri de entitati Contabilitatea operațiunilor de fuziune,

divizare, dizolvare si lichidare

Etica 10% Etica anul I, II, III
Sâmbătă – 29 mai 2021, Proba 2
 

 

10.00 - 13.00

(3 ore)

Fiscalitate 80%  

Fiscalitate

Drept 10% Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Analiza financiară a

afacerii/întreprinderii

10% Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

 

      4. Criterii de promovabilitate:

 • pentru promovarea examenului de aptitudini, categoria exapert contabil, candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele trei probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele trei
 • pentru promovarea examenului de aptitudini, categoria contabil autorizat, candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele două probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele două
 1. Condițiile de promovare a examenului de aptitudini prevăzute la pct.4 pot fi îndeplinite cumulat în sesiunea ordinară și sesiunea/sesiunile extraordinare organizate în cadrul aceluiași an calendaristic, sub condiția obținerii minimum a notei 6 la cel puțin una dintre probe, în cadrul sesiunii ordinare organizate în anul
 2. În cadrul sesiunii/sesiunilor extraordinare se vor putea susține, prin opțiunea candidatului, doar probele pentru care nu a fost obținută nota minima 6 în cadrul sesiunii ordinare organizate în anul
 3. Fiecare candidat va semna pe lucrare, în colţul din dreapta sus înnegrit, care urmează a fi sigilat, cu privire la faptul că a luat cunoştinţă de regulile de derulare a examenului. De asemenea, pe borderoul de prezenţă va exista o semnătură de primire a caietului şi subiectului de examen, precum şi o semnătură de predare a materialelor primite.
 4. Fiecărui candidat i se vor înmâna caietele de examen cu colţul din dreapta sus înnegrit, care constituie suportul pentru scrierea datelor personale, a subiectelor de examen şi respectiv, rezolvarea acestora.
 5. Pe lângă caietul de examen candidaţilor li se vor înmâna coli ştampilate, cu menţiunea CIORNĂ, precum şi un plan de conturi.
 6. Filialele centru de examen vor avea în vedere multiplicarea planului de conturi (al cărui model este transmis de către Direcţia de specialitate) corespunzător cu numărul de candidaţi înscrişi pentru susţinerea
 7. Filialele centru de examen vor avea în vedere multiplicarea acordului de inregistrare audio- video (al cărui model va fi transmis de către Direcţia de specialitate) corespunzător cu numărul de candidaţi înscrişi pentru susţinerea
 8. Nu sunt permise alte coli decât cele menţionate mai

 

 

 1. Fiecărui responsabil de sală i se vor înmâna pe baza de proces-verbal, de către responsabilul Aparatului central, coletul sigilat, cu subiectele pentru examen; coletul sigilat

 

se va deschide în faţa candidaţilor, consemnând şi semnând în procesul verbal corespunzător acest lucru. După desfacerea coletului cu subiecte în faţa candidaţilor, este interzisă intrarea în sala de examen a vreunei terţe persoane.

 1. Subiectele de examen sunt proprietatea intelectuală a CECCAR, acesta deținând dreptul de Este interzisă fotografierea sau filmarea subiectelor de examen. Este interzisă mediatizarea subiectelor de examen sub orice formă, atât scrisă cât și în spațiul online, fără acordul CECCAR, sub sancțiunea legislației în materia drepturilor de proprietate intelectuală.
 2. Responsabilii din fiecare sală de examen vor distribui variantele subiectelor de examen şerpuit.
 3. Responsabilii de sală vor explica faptul că răspunsurile scrise în caietul de examen, trebuie să respecte ordinea şi numărătoarea subiectelor din varianta de subiect primită, aşa cum au fost marcate de comisia centrală.
 4. După completarea de către fiecare candidat a datelor personale în colţul din dreapta sus, se vor verifica datele scrise de candidat cu cele din buletin, la îndoirea, lipirea coltului şi ştampilarea
 5. Predarea lucrărilor de către candidaţi se va face individual, obligatoriu, la predarea lucrării, se vor verifica ca lucrarea să aibă colţul îndoit şi ştampilat şi se vor număra filele din lucrare, consemnând acest lucru înainte de a-l pune pe candidat să
 6. Lucrările de examen aparțin de drept CECCAR, acestea nu pot fi puse după finalizarea examenului la dispoziție candidaților, în copie sau
 7. După predarea tuturor lucrărilor, responsabilii de sală vor preda sub semnătura lucrările, după numărea lor, responsabilului Aparatului central, împreună cu borderoul aferent sălii
 8. Rezultatele obținute de candidați pot fi contestate în termen de 24 de ore de la afișare; contestațiile se depun fizic sau se transmit prin e-mail la filiala unde s-a susținut examenul (centrul de examen), însoțite de dovada achitării taxei de recorectare.
 9. Rezultatele finale ale examenului se vor centraliza în cataloage pe centre, pe fiecare categorie profesională.

Examenul de aptitudini sesiunea din 28-30 mai 2021 se va desfasura la sediul filialei CECCAR Mures din Tg Mures str. Marton Aron nr.14 , jud Mures

Leave your comment