MF propune noi reglementări privind schemele de garantare a depozitelor

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat în transparență decizională un proiect de hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 119 alin. (1)-(4), art.1191 și 1192 din Legea nr.311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, cu modificările și completările ulterioare. Prin proiectul de act normativ se prevede că, după semnarea de către Fond a împrumuturilor cu caracter preventiv pentru care Guvernului a emis garanția în procent de 100%, Ministerul Finanțelor încheie cu Fondul o convenție de garantare în care sunt stipulate drepturile și obligațiile părților, precum și termenii și condițiile de acordare, respectiv de executare a garanției de stat. De asemenea, se prevede că rambursarea ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumuturilor garantate de stat se asigură din sursele proprii Fondului, iar responsabilitatea privind constituirea surselor de rambursare a împrumutului revine Fondului, care va monitoriza rambursarea la scadență a împrumutului și plata dobânzilor și comisioanelor aferente. Totodată se prevede că, în cazul în care beneficiarul nu deține resursele financiare necesare asigurării plății la scadență a ratelor de capital, Ministerul Finanțelor va efectua plata în contul beneficiarului din disponibilul la fondul de risc.

În ceea ce privește creanțele, inclusiv accesoriile rezultate din gestionarea garanției de stat, aferente garanțiilor de stat, se stabilește că acestea se urmăresc și se recuperează în condițiile prevăzute de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, de către organul fiscal central competent în administrarea creanțelor fiscale ale beneficiarilor, pe baza înscrisurilor întocmite de direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor, prin care se individualizează la data scadenței sumele de recuperat care constituie, în momentul emiterii, titluri de creanță, înscrisuri care constituie la data scadenței, potrivit aceleiași legi, titluri executorii. De asemenea, în cazul în care instanțele judecătorești s-au pronunțat asupra acestor sume, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătorești definitive care, potrivit art. 22 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, constituie titlu executoriu. Cu sumele recuperate se reîntregește disponibilul fondului de risc.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

mf2604

Leave your comment