Posturi vacante filiala Mureș: Șef birou stagiu și dezvoltare profesională continuă, Șef birou administrativ

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Mureș, Str. Marton Aron nr. 14, Târgu Mureș, jud. Mureș, în vederea ocupării posturilor:

 1. Șef birou stagiu și dezvoltare profesională continuă cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.
 2. Șef birou administrativ cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament  profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Mureș după cum urmează:

– dosarele de înscriere se vor depune în perioada 11.10.2021-22.10.2021 la sediul filialei Mureș de luni până vineri, între orele 9.00-15.00;

– concursul (testul scris) va avea loc în data de 27.10.2021, ora 12.00, și proba orală, la ora 15.00, la sediul Filialei Mureș;

– comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii „admis” sau „respins” prin afişare la sediul Filialei CECCAR Mureș.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

1. cerere de înscriere la concurs;

2. CV-ul semnat pe fiecare pagină din care să rezulte numărul total de expertize efectuate;

3. copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

4. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).

BIBLIOGRAFIE – Șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă:

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 3. Standardul profesional nr. 38 privind pregătirea profesională continuă a profesioniștilor contabili.

BIBLIOGRAFIE – Șef birou administrativ:

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, cu modificãrile și completările ulterioare;
 3. Ordinul nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 4. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă;
 5. Ordinul nr. 3.103/2017 privind aprobarea Reglementărilor Contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;
 6. Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal;
 7. Normele nr. 5.915/2008 privind elaborarea, aprobarea și executarea bugetului de venituri și cheltuieli, fluxurile financiare și evidența contabilă din cadrul CECCAR, cu modificările ulterioare;
 8. Normele nr. 5.924/2008 privind organizarea și inventarierea CECCAR, cu modificările ulterioare;
 9. Legea nr. 82/1991 a contabilității, actualizată;
 10. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;
 11. Ordinul nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 12. Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată;
 13. Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat;
 14. Metodologia de stabilire a cotizațiilor de membru;
 15. Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR.

Leave your comment